Tiêu điểm

Video

MÚA LÂN ĐÀU XUÂN

Liên kế web

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Sở GD & DT TK
Trường THPT Nguyễn Khuyến
baogd

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 4462

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268735

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6471737

Trang nhất » Hoạt động nhà trường » Thông tin - Thông báo

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGVNV 2021-2022

Thứ ba - 30/11/2021 16:54
        PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 Số:     /QĐ-NK                       An Phú, ngày      tháng    năm 2021
 
                                                
                                         
QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
năm học 2021-2022

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo thông tư số 32/2020/TT-BGD-ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Căn cứ thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2021-2022 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).
          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, các tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu : VT.
                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                  Lê Công Thông
 

       PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                                                      

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-NK  ngày    /9/2021 của HT trường THCS Nguyễn Khuyến)
 
Trường THCS Nguyễn Khuyến thống nhất phân công công tác cho CB, GV, năm học 2021-2022 như sau:
I. BAN LÃNH ĐẠO
1. Hiệu trưởng: (Thực hiện theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng do Điều lệ trường phổ thông quy định).
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc nhà trường trong phạm vi quản lý; Tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, đơn vị tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Thực hiện tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.
- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS, phê duyệt kết quả tuyển sinh, lên lớp sau khi thi lại và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.
- Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.
- Chỉ đạo công tác nhân sự, công tác quy hoạch cán bộ, công tác kiểm tra nội bộ, công tác tuyển sinh, công tác giáo dục hướng nghiệp, xét tốt nghiệp THCS; công tác tự đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;
- Phối hợp với cha mẹ học sinh để triển khai hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Điều lệ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong xây dựng và phát triển nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật;
- Chir đạo việc ứng dụng CNTT, webside của đơn vị, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các phần mềm quản lý trường học, kết nối dữ liệu IOC, sổ điểm điện tử.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Khoa học xã hội và tổ văn phòng; thực hiện dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với hiệu trưởng.
2. Phó Hiệu trưởng:
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những việc được phân công; cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan đến nhà trường; thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được  hiệu trưởng ủy quyền. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ nhà trường, cụ thể:
- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn: Hướng dẫn chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành theo quy định. Chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng chương trình kế hoạch dạy học trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch chuyên môn, chuyên đề, thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động chuyên môn, hồ sơ sổ sách của tổ, giáo viên. Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hội thi, các cuộc thi các cấp theo quy định.
-Tham mưu Hiệu trưởng việc phân công giảng dạy của giáo viên, trực tiếp phụ trách việc chia thời khóa biểu dạy học. Hướng dẫn giáo viên đánh giá xếp loại học sinh về học lực, hạnh kiểm đúng theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ; kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Cùng với Hiệu trưởng và Hội đồng tự đánh giá thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà trường; báo cáo thống kê chất lượng giáo dục từng học kỳ và cả năm học. Tham gia các hội đồng tư vấn theo quyết định.
- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng việc xây dựng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong nhà trường, cùng với Hiệu trưởng theo dõi, quản lý hướng dẫn cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý học sinh, sổ điểm điện tử, hoạt động của webside nhà trường.
- Hướng dẫn việc thiết lập hồ sơ, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập của giáo viên theo quy định.
- Phụ trách chỉ đạo các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi, sân chơi của giáo viên, học sinh, hoạt động dạy học 2 buổi/ngày
- Phụ trách chỉ đạo công tác điều tra, xử lý thiết lập hồ sơ phổ cập giáo dục.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Khoa học tự nhiên; thực hiện dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với phó hiệu trưởng.
II. Tổ trưởng chuyên môn :
1/ Tổ trưởng chuyên môn.
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy của tổ viên theo kế hoạch giảng dạy của tổ; theo dõi thực hiện kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác của tổ;
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên;
- Chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm cho các tổ viên;
- Thực hiện kiểm tra nội bộ đối với giáo viên trong tổ;
- Điều hành các hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ.
- Tổ chức sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn 2 lần trên một tháng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
2/ Tổ phó chuyên môn.
- Cùng với tổ trưởng chuyên môn phụ trách hoạt động tổ/ nhóm theo quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường và tổ trưởng phân công.
III. Tổ trưởng tổ văn phòng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường ;
- Bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường ;
- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức .
- Lưu trữ hồ sơ của trường.
- Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ 1 lần trên một tháng
- Điều hành các cuộc họp các hoạt động trong phạm vi tổ;
- Phân công và theo dõi lịch trực hành chính, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
IV. Bí thư Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM;
- Tham gia cùng Công đoàn chỉ đạo thực hiện các phong  trào, các cuộc vận động trong Đoàn viên thanh niên nhà trường;
- Phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
V. Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM; tham mưu cùng với PHT xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Ngoại khóa, NGLL và trải nghiệm của học sinh trong năm học.
- Trực tiếp điều hành các buổi chào cờ đầu tháng, các ngày Lễ, Hội, các hoạt động chủ điểm, ngoại khoá, văn nghệ…
- Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, chỉ đạo đội cờ đỏ của nhà trường, theo dõi nền nếp kỷ luật, chuyên cần, vệ sinh của học sinh;
- Phối hợp với GVCN lớp giáo dục tuyền thống và đạo đức học sinh; tham gia giáo dục học sinh chưa ngoan;
- Phụ trách công tác ATGT, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường, phòng chống đuối nước;
- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội;
- Phụ trách các hoạt động văn nghệ của học sinh trong trường
- Tổ chức, quản lý các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xây dựng kế hoạch hoạt động đội, tổ chức ghi các loại văn bản : Nghị quyết sinh hoạt đội, sao, biên bản kết nạp đội, sổ theo dõi kiểm tra đánh giá của đội, các HĐNGLL và tổng kết các hoạt động thi đua. Biên bản bàn giao HS trong hè.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
VI. Thư kí Hội đồng:
          Chịu trách nhiệm ghi chép toàn bộ nội dung của các cuộc họp HĐSP, các cuộc họp liên tịch, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các văn bản trong nhà trường. Thư ký Hội đồng trường và các Hội đồng khác trong nhà trường.
VII. Giáo viên:
  1. Giáo viên
- Đối với giáo viên thực hiện công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học và quy chế chuyên môn của nhà trường ( đã quy định cụ thể trong quy chế làm việc cuả nhà trường)
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
  1. Giáo viên chủ nhiệm lớp
Buổi sáng Buổi chiều
Lớp Họ và tên GVCN Lớp Họ và tên GVCN
7/1 Lê Thị Thái Bình 6/1 Vương Thị Thương Thương
7/2 Nguyễn Thị Bích Vy 6/2 Nguyễn Thị Nga
7/3 Lê Thị Thanh Thúy 8/1 Trương Thị Diệu Hiền
9/1 Phan Thị Kim Trang 8/2 Trần Thị Hoàng Yến
9/2 Lê Thị Thúy Hiền 8/3 Bùi Tấn Trường
9/3 Lê Thị Kim Thư    
  1. Giáo viên kiêm phụ trách thiết bị
- Xây dựng kế hoạch công tác thiết bị, đồ dùng đầu năm học.Thiết lập và quản lý hồ sơ, sổ sách về công tác thiết bị của nhà trường.
- Phối hợp với các tổ chuyên môn, tham mưu với Hiệu trưởng trong việc dự trù kinh phí bổ sung tăng cường đồ dùng thiết bị dạy học.
- Nhận,bảo quản các thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát.
- Sắp xếp, trưng bày đồ dùng, thiết bị ngăn nắp, khoa học. Thông báo lịch mượn, trả và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.
- Công khai đồ dùng dạy học và thiết bị để cán bộ giáo viên được biết để thuận tiện trong việc mượn đồ dùng để giảng dạy.
- Thực hiện phần mềm về công tác thiết bị.
- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng các tiết thực hành, thí nghiệm cùng với giáo viên bộ môn.
- Tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản vào cuối năm học theo quy định.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
VIII. Nhân viên trường học thực hiện các nhiệm vụ:
1. Nhân viên kế toán
- Tham mưu hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác tài chính trong năm học. Thiết lập và quản lý hồ sơ, phần mềm kế toán theo quy định.
- Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập dự toán, quyết toán kinh phí hằng năm, xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm tài sản phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
- Giải quyết đầy đủ và kịp thời lương và các chế độ chính sách cho CB-GV-NV và học sinh theo quy định. Theo dõi, thiết lập hồ sơ nâng lương, thâm niên theo quy định.
- Tham mưu với hiệu trưởng thực hiện công khai tài chính. tài sản theo quy định.
- Tham mưu với hiệu trưởng tổ chức kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, thực hiện thủ tục thanh lý tài sản đúng quy định.
- Lập dự toán thu chi từ các nguồn tài trợ, viện trợ theo thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.
- Quản lý hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí Bảo hiểm y tế, BHTT học sinh; hồ sơ học sinh khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách…..
- Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
2. Nhân viên Văn thư
- Xây dựng kế hoạch văn thư lưu trữ năm học, lưu giữ các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.
- Soạn thảo và tham mưu Hiệu trưởng về một số báo cáo, văn bản hành chính, các quyết định do Hiệu trưởng ban hành,chịu trách nhiệm chính về thể thức văn bản; thực hiện công việc email công vụ đúng như hướng dẫn, quản lý công văn, tài liệu đi, đến đúng trình tự thủ tục.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách và thực hiện nhiệm vụ về phần mềm quản lý trường học, báo cáo số liệu thống kê có liên quan.
- Lưu văn bản đi-đến, tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn bản đến
- Quản lý cập nhật hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục theo Điều lệ nhà trường; tổ chức cập nhật thông tin cho Website của trường thuộc nhiệm vụ mình phụ trách.
- Tham gia làm hồ sơ Phổ cập giáo dục, thiết lập hồ sơ TN THCS và vào lớp 10
- Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
3. Nhân viên Thư viện
- Lập kế hoạch hoạt động thư viện theo chỉ đạo của cấp trên; thực hiện giới thiệu sách cho CBGVNV và học sinh trong trường;
- Lập sổ theo dõi việc mượn sử dụng sách hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng;
- Phân loại cụ thể về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng;
- Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý thư viện và quản lý sách bằng mã vạch.
- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên. Nhập kho các loại sách được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.
- Thực hiện hồ sơ KĐCL và trường chuẩn Quốc gia theo phân công.
- Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
4. Nhân viên Y tế
- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch kinh phí CSSKBĐ và triển khai việc đầu tư cơ sở vật chất về y tế trường học theo quy định.
- Theo dõi sức khỏe học sinh, có kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh công tác vệ sinh, phòng chống tai nạn, thương tích thường gặp trong trường.
- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh trường học
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
4. Nhân viên bảo vệ:
- Thực hiện trực bảo vệ 24/24. Chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn tài sản và an ninh an toàn trong trường học, nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra mất mát tài sản nhà trường phải đền bù theo quy định.
 - Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
          5. Nhân viên vệ sinh và chăm sóc cây cảnh ( theo hợp đồng khoán việc):
- Nhân viên vệ sinh: Chịu trách nhiệm lau chùi, quét dọn, đảm bảo vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học ( trừ quét lớp do học sinh đảm nhận), các phòng lãnh đạo, phòng họp chung, khu vệ sinh giáo viên, học sinh. Chuẩn bị CSVC nước uống phục vụ CBGVNV và khách đến của trường.
 - Nhân viên chăm sóc cây cảnh: Chịu trách nhiệm tưới nước, chăm sóc, kiểm tra cắt tỉa cây xanh đảm bảo xanh sạch đẹp và an toàn.
6. Các ban, tổ hỗ trợ công việc:
- Hoạt động TDTT của học sinh, giáo viên giao thầy Châu Ngọc Hương phụ trách
- Hoạt động văn nghệ trong học sinh, đội viên giao cho cô Nguyễn Thị Lệ Thu phụ trách, trong đó có sự tham gia hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Âm Nhạc
- Hoạt động văn nghệ của giáo viên, tham gia các hoạt động Văn nghệ, TDTT của ngành: Giao cho BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, vận động đoàn viên, CBGV tham gia. Nhà trường hỗ trợ kinh phí tập luyện, biểu diễn, tạo điều kiện bố trí GV dạy thay cho CBGVNV tham gia văn nghệ.
- Tổ phổ cập: Giao thầy Trần Xuân Quang – tổ trưởng và các thành viên khác của tổ văn phòng. Nhiệm vụ do tổ trưởng phân công.
- Tổ tư vấn tâm lý, nề nếp học sinh: Giao thầy Lê Văn Thành –tổ trưởng, cô Nguyễn Thị Lệ Thu- tổ phó và GVCN các lớp. Nhiệm vụ do tổ trưởng phân công.
IX. Biên chế tổ:
- Tổ Khoa học tự nhiên: Có 13 GV, chia làm các nhóm:
+ Nhóm chuyên môn Toán – Tin gồm các GV có chuyên môn trên, giao thầy Phạm Minh Đạo là TTCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Khoa học tự nhiên - công nghệ: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Phan Thị Kim Trang là TPCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Giáo dục thể chất: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó thầy Châu Ngọc Hương là nhóm trưởng nhóm này.
- Tổ Khoa học xã hội: Có 12 GV, chia làm các nhóm:
+ Nhóm chuyên môn Sử - Địa gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó thầy Trần Xuân Quang là TTCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Ngữ văn– GDCD: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Hồ Thị Phượng là TPCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Ngoại Ngữ: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Hoàng Thị Nhung là nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Nghệ thuât ( Nhạc- Mỹ thuật) gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Nguyễn Thị Lệ Thu là nhóm trưởng nhóm này.
* Nhiệm vụ, hồ sơ quản lý của TTCM, TPCM và các nhóm chuyên môn theo quy định của Điều lệ nhà trường và sự phân công của Hiệu trưởng
- Tổ Văn phòng:  Nhân viên Kế toán , Thư viện, Y tế, Văn thư, Bảo vệ.
Tổ trưởng tổ văn phòng là cô Nguyễn thị Như Quỳnh.
X. Một số quy định:
- Sau mỗi tháng hoạt động, các bộ phận báo cáo kết quả với người phụ trách và Hiệu trưởng;
- Nguyên tắc hoạt động: Thực hiện chế độ thủ trưởng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, mọi thành viên đều phải chấp hành theo Điều lệ nhà trường, quy chế quy định đã thống nhất ban hành.
- Mọi thành viên trong nhà trường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác bảo mật nhà trường, phát ngôn và làm theo nghị quyết của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường 
- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, không ngừng học tập nâng cao năng lực công tác. 
            Nội dung trên đã được thông qua trong cuộc họp HĐSP nhà trường. Mọi người thống nhất để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ảnh với Hiệu trưởng để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.   
XI. Hiệu lực thi hành:
            Bảng phân công này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận :
- PGDĐT (để b/c);
- Các tổ/ bộ phận ( triển khai);
- CĐCS ( phối hợp thực hiện)
- Lưu VT.                                                                         
 
                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                            Lê Công Thông
        PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 Số:     /QĐ-NK                       An Phú, ngày      tháng    năm 2021
 
                                                
                                         
QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
năm học 2021-2022

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo thông tư số 32/2020/TT-BGD-ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Căn cứ thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2021-2022 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).
          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, các tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu : VT.
                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                  Lê Công Thông
 

       PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                                                      

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-NK  ngày    /9/2021 của HT trường THCS Nguyễn Khuyến)
 
Trường THCS Nguyễn Khuyến thống nhất phân công công tác cho CB, GV, năm học 2021-2022 như sau:
I. BAN LÃNH ĐẠO
1. Hiệu trưởng: (Thực hiện theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng do Điều lệ trường phổ thông quy định).
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc nhà trường trong phạm vi quản lý; Tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, đơn vị tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Thực hiện tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.
- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THCS, phê duyệt kết quả tuyển sinh, lên lớp sau khi thi lại và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.
- Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.
- Chỉ đạo công tác nhân sự, công tác quy hoạch cán bộ, công tác kiểm tra nội bộ, công tác tuyển sinh, công tác giáo dục hướng nghiệp, xét tốt nghiệp THCS; công tác tự đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;
- Phối hợp với cha mẹ học sinh để triển khai hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Điều lệ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong xây dựng và phát triển nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật;
- Chir đạo việc ứng dụng CNTT, webside của đơn vị, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các phần mềm quản lý trường học, kết nối dữ liệu IOC, sổ điểm điện tử.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Khoa học xã hội và tổ văn phòng; thực hiện dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với hiệu trưởng.
2. Phó Hiệu trưởng:
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những việc được phân công; cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan đến nhà trường; thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được  hiệu trưởng ủy quyền. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ nhà trường, cụ thể:
- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn: Hướng dẫn chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành theo quy định. Chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng chương trình kế hoạch dạy học trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch chuyên môn, chuyên đề, thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động chuyên môn, hồ sơ sổ sách của tổ, giáo viên. Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hội thi, các cuộc thi các cấp theo quy định.
-Tham mưu Hiệu trưởng việc phân công giảng dạy của giáo viên, trực tiếp phụ trách việc chia thời khóa biểu dạy học. Hướng dẫn giáo viên đánh giá xếp loại học sinh về học lực, hạnh kiểm đúng theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ; kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Cùng với Hiệu trưởng và Hội đồng tự đánh giá thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà trường; báo cáo thống kê chất lượng giáo dục từng học kỳ và cả năm học. Tham gia các hội đồng tư vấn theo quyết định.
- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng việc xây dựng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong nhà trường, cùng với Hiệu trưởng theo dõi, quản lý hướng dẫn cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý học sinh, sổ điểm điện tử, hoạt động của webside nhà trường.
- Hướng dẫn việc thiết lập hồ sơ, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập của giáo viên theo quy định.
- Phụ trách chỉ đạo các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi, sân chơi của giáo viên, học sinh, hoạt động dạy học 2 buổi/ngày
- Phụ trách chỉ đạo công tác điều tra, xử lý thiết lập hồ sơ phổ cập giáo dục.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Khoa học tự nhiên; thực hiện dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với phó hiệu trưởng.
II. Tổ trưởng chuyên môn :
1/ Tổ trưởng chuyên môn.
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy của tổ viên theo kế hoạch giảng dạy của tổ; theo dõi thực hiện kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác của tổ;
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên;
- Chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm cho các tổ viên;
- Thực hiện kiểm tra nội bộ đối với giáo viên trong tổ;
- Điều hành các hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ.
- Tổ chức sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn 2 lần trên một tháng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
2/ Tổ phó chuyên môn.
- Cùng với tổ trưởng chuyên môn phụ trách hoạt động tổ/ nhóm theo quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường và tổ trưởng phân công.
III. Tổ trưởng tổ văn phòng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường ;
- Bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường ;
- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức .
- Lưu trữ hồ sơ của trường.
- Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ 1 lần trên một tháng
- Điều hành các cuộc họp các hoạt động trong phạm vi tổ;
- Phân công và theo dõi lịch trực hành chính, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
IV. Bí thư Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM;
- Tham gia cùng Công đoàn chỉ đạo thực hiện các phong  trào, các cuộc vận động trong Đoàn viên thanh niên nhà trường;
- Phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
V. Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM; tham mưu cùng với PHT xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Ngoại khóa, NGLL và trải nghiệm của học sinh trong năm học.
- Trực tiếp điều hành các buổi chào cờ đầu tháng, các ngày Lễ, Hội, các hoạt động chủ điểm, ngoại khoá, văn nghệ…
- Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, chỉ đạo đội cờ đỏ của nhà trường, theo dõi nền nếp kỷ luật, chuyên cần, vệ sinh của học sinh;
- Phối hợp với GVCN lớp giáo dục tuyền thống và đạo đức học sinh; tham gia giáo dục học sinh chưa ngoan;
- Phụ trách công tác ATGT, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường, phòng chống đuối nước;
- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội;
- Phụ trách các hoạt động văn nghệ của học sinh trong trường
- Tổ chức, quản lý các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xây dựng kế hoạch hoạt động đội, tổ chức ghi các loại văn bản : Nghị quyết sinh hoạt đội, sao, biên bản kết nạp đội, sổ theo dõi kiểm tra đánh giá của đội, các HĐNGLL và tổng kết các hoạt động thi đua. Biên bản bàn giao HS trong hè.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
VI. Thư kí Hội đồng:
          Chịu trách nhiệm ghi chép toàn bộ nội dung của các cuộc họp HĐSP, các cuộc họp liên tịch, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các văn bản trong nhà trường. Thư ký Hội đồng trường và các Hội đồng khác trong nhà trường.
VII. Giáo viên:
  1. Giáo viên
- Đối với giáo viên thực hiện công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học và quy chế chuyên môn của nhà trường ( đã quy định cụ thể trong quy chế làm việc cuả nhà trường)
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.
  1. Giáo viên chủ nhiệm lớp
Buổi sáng Buổi chiều
Lớp Họ và tên GVCN Lớp Họ và tên GVCN
7/1 Lê Thị Thái Bình 6/1 Vương Thị Thương Thương
7/2 Nguyễn Thị Bích Vy 6/2 Nguyễn Thị Nga
7/3 Lê Thị Thanh Thúy 8/1 Trương Thị Diệu Hiền
9/1 Phan Thị Kim Trang 8/2 Trần Thị Hoàng Yến
9/2 Lê Thị Thúy Hiền 8/3 Bùi Tấn Trường
9/3 Lê Thị Kim Thư    
  1. Giáo viên kiêm phụ trách thiết bị
- Xây dựng kế hoạch công tác thiết bị, đồ dùng đầu năm học.Thiết lập và quản lý hồ sơ, sổ sách về công tác thiết bị của nhà trường.
- Phối hợp với các tổ chuyên môn, tham mưu với Hiệu trưởng trong việc dự trù kinh phí bổ sung tăng cường đồ dùng thiết bị dạy học.
- Nhận,bảo quản các thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát.
- Sắp xếp, trưng bày đồ dùng, thiết bị ngăn nắp, khoa học. Thông báo lịch mượn, trả và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.
- Công khai đồ dùng dạy học và thiết bị để cán bộ giáo viên được biết để thuận tiện trong việc mượn đồ dùng để giảng dạy.
- Thực hiện phần mềm về công tác thiết bị.
- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng các tiết thực hành, thí nghiệm cùng với giáo viên bộ môn.
- Tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản vào cuối năm học theo quy định.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
VIII. Nhân viên trường học thực hiện các nhiệm vụ:
1. Nhân viên kế toán
- Tham mưu hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác tài chính trong năm học. Thiết lập và quản lý hồ sơ, phần mềm kế toán theo quy định.
- Tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; lập dự toán, quyết toán kinh phí hằng năm, xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm tài sản phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
- Giải quyết đầy đủ và kịp thời lương và các chế độ chính sách cho CB-GV-NV và học sinh theo quy định. Theo dõi, thiết lập hồ sơ nâng lương, thâm niên theo quy định.
- Tham mưu với hiệu trưởng thực hiện công khai tài chính. tài sản theo quy định.
- Tham mưu với hiệu trưởng tổ chức kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, thực hiện thủ tục thanh lý tài sản đúng quy định.
- Lập dự toán thu chi từ các nguồn tài trợ, viện trợ theo thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.
- Quản lý hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí Bảo hiểm y tế, BHTT học sinh; hồ sơ học sinh khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách…..
- Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
2. Nhân viên Văn thư
- Xây dựng kế hoạch văn thư lưu trữ năm học, lưu giữ các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.
- Soạn thảo và tham mưu Hiệu trưởng về một số báo cáo, văn bản hành chính, các quyết định do Hiệu trưởng ban hành,chịu trách nhiệm chính về thể thức văn bản; thực hiện công việc email công vụ đúng như hướng dẫn, quản lý công văn, tài liệu đi, đến đúng trình tự thủ tục.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách và thực hiện nhiệm vụ về phần mềm quản lý trường học, báo cáo số liệu thống kê có liên quan.
- Lưu văn bản đi-đến, tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn bản đến
- Quản lý cập nhật hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục theo Điều lệ nhà trường; tổ chức cập nhật thông tin cho Website của trường thuộc nhiệm vụ mình phụ trách.
- Tham gia làm hồ sơ Phổ cập giáo dục, thiết lập hồ sơ TN THCS và vào lớp 10
- Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
3. Nhân viên Thư viện
- Lập kế hoạch hoạt động thư viện theo chỉ đạo của cấp trên; thực hiện giới thiệu sách cho CBGVNV và học sinh trong trường;
- Lập sổ theo dõi việc mượn sử dụng sách hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng;
- Phân loại cụ thể về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng;
- Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý thư viện và quản lý sách bằng mã vạch.
- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên. Nhập kho các loại sách được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.
- Thực hiện hồ sơ KĐCL và trường chuẩn Quốc gia theo phân công.
- Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
4. Nhân viên Y tế
- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch kinh phí CSSKBĐ và triển khai việc đầu tư cơ sở vật chất về y tế trường học theo quy định.
- Theo dõi sức khỏe học sinh, có kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh công tác vệ sinh, phòng chống tai nạn, thương tích thường gặp trong trường.
- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh trường học
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
4. Nhân viên bảo vệ:
- Thực hiện trực bảo vệ 24/24. Chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn tài sản và an ninh an toàn trong trường học, nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra mất mát tài sản nhà trường phải đền bù theo quy định.
 - Chấp hành các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
          5. Nhân viên vệ sinh và chăm sóc cây cảnh ( theo hợp đồng khoán việc):
- Nhân viên vệ sinh: Chịu trách nhiệm lau chùi, quét dọn, đảm bảo vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học ( trừ quét lớp do học sinh đảm nhận), các phòng lãnh đạo, phòng họp chung, khu vệ sinh giáo viên, học sinh. Chuẩn bị CSVC nước uống phục vụ CBGVNV và khách đến của trường.
 - Nhân viên chăm sóc cây cảnh: Chịu trách nhiệm tưới nước, chăm sóc, kiểm tra cắt tỉa cây xanh đảm bảo xanh sạch đẹp và an toàn.
6. Các ban, tổ hỗ trợ công việc:
- Hoạt động TDTT của học sinh, giáo viên giao thầy Châu Ngọc Hương phụ trách
- Hoạt động văn nghệ trong học sinh, đội viên giao cho cô Nguyễn Thị Lệ Thu phụ trách, trong đó có sự tham gia hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Âm Nhạc
- Hoạt động văn nghệ của giáo viên, tham gia các hoạt động Văn nghệ, TDTT của ngành: Giao cho BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, vận động đoàn viên, CBGV tham gia. Nhà trường hỗ trợ kinh phí tập luyện, biểu diễn, tạo điều kiện bố trí GV dạy thay cho CBGVNV tham gia văn nghệ.
- Tổ phổ cập: Giao thầy Trần Xuân Quang – tổ trưởng và các thành viên khác của tổ văn phòng. Nhiệm vụ do tổ trưởng phân công.
- Tổ tư vấn tâm lý, nề nếp học sinh: Giao thầy Lê Văn Thành –tổ trưởng, cô Nguyễn Thị Lệ Thu- tổ phó và GVCN các lớp. Nhiệm vụ do tổ trưởng phân công.
IX. Biên chế tổ:
- Tổ Khoa học tự nhiên: Có 13 GV, chia làm các nhóm:
+ Nhóm chuyên môn Toán – Tin gồm các GV có chuyên môn trên, giao thầy Phạm Minh Đạo là TTCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Khoa học tự nhiên - công nghệ: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Phan Thị Kim Trang là TPCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Giáo dục thể chất: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó thầy Châu Ngọc Hương là nhóm trưởng nhóm này.
- Tổ Khoa học xã hội: Có 12 GV, chia làm các nhóm:
+ Nhóm chuyên môn Sử - Địa gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó thầy Trần Xuân Quang là TTCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Ngữ văn– GDCD: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Hồ Thị Phượng là TPCM kiêm nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Ngoại Ngữ: gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Hoàng Thị Nhung là nhóm trưởng nhóm này.
+ Nhóm chuyên môn Nghệ thuât ( Nhạc- Mỹ thuật) gồm các GV có chuyên môn trên, trong đó cô Nguyễn Thị Lệ Thu là nhóm trưởng nhóm này.
* Nhiệm vụ, hồ sơ quản lý của TTCM, TPCM và các nhóm chuyên môn theo quy định của Điều lệ nhà trường và sự phân công của Hiệu trưởng
- Tổ Văn phòng:  Nhân viên Kế toán , Thư viện, Y tế, Văn thư, Bảo vệ.
Tổ trưởng tổ văn phòng là cô Nguyễn thị Như Quỳnh.
X. Một số quy định:
- Sau mỗi tháng hoạt động, các bộ phận báo cáo kết quả với người phụ trách và Hiệu trưởng;
- Nguyên tắc hoạt động: Thực hiện chế độ thủ trưởng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, mọi thành viên đều phải chấp hành theo Điều lệ nhà trường, quy chế quy định đã thống nhất ban hành.
- Mọi thành viên trong nhà trường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác bảo mật nhà trường, phát ngôn và làm theo nghị quyết của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường 
- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, không ngừng học tập nâng cao năng lực công tác. 
            Nội dung trên đã được thông qua trong cuộc họp HĐSP nhà trường. Mọi người thống nhất để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ảnh với Hiệu trưởng để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.   
XI. Hiệu lực thi hành:
            Bảng phân công này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận :
- PGDĐT (để b/c);
- Các tổ/ bộ phận ( triển khai);
- CĐCS ( phối hợp thực hiện)
- Lưu VT.                                                                         
 
                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                            Lê Công Thông
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện điện tử

Elearning
Quản lý phòng giáo dục tam kỳ
violet
ioe
trao đổi nội bộ
violympic

Sinh hoạt

phòng khám đa khoa thái bình dương phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a>